30 mar

Prednáškový seminár „O transplantáciách a darcovstve orgánov“ spojený s pripomenutím Svetového dňa obličiek

OZ DAR ŽIVOTA v spolupráci so spoločnosťou dialyzovaných a transplantovaných a spoločnosť Biodial s. r. o. usporiadalo 26. 3. 2015 pre obyvateľov Lednických Rovní prednáškový seminár „O transplantáciách a darcovstve orgánov“. Podujatie sa uskutočnilo z podnetu miestnej organizácie zdravotne postihnutých. Predseda organizácie a zároveň predseda Klubu dôchodcov p. Miroslav Buček vyjadril presvedčenie, že podujatie bude pre prítomných prínosom a každý sa dozvie niečo viac o problematike, o ktorej sa denne nehovorí.

Read More

16 mar

Stála som pri zrode OZ . Prečo?

V pomerne mladom veku som sa stretla s neliečiteľnou dilatačnou kardiomyopatiou, ktorá mala za následok zlyhanie srdca. Choroba sa vyvíjala – samozrejme v môj neprospech.

Počas ochorenia som stretala pacientov s rovnakým problémom. Choroba nás väčšinou prekvapila. Mnohí sme o nej nič nevedeli. Hľadali sme   informácie, hľadali sme tých, čo rovnakou cestou prešli. Informácií o transplántáciach a darcovstve orgánov nebolo a nie je stále medzi verejnosťou dostatok. V čase, kedy je ochorenie diagnostikované a potvrdené, je každá informácia drahá. Read More

16 mar

Formuláre k fotosúťaži „Unisono“

Formulár A a prípadne aj B sú neoddeliteľnou súčasťou zaslania fotografií do súťaže „Unisino“.

Formulár A – sprievodný formulár so základnými informáciami o fotografovi a fotografiách, čestným prehlásením a  súhlasom  vo veci autorských práv datovaný a podpísaný autorom fotografií

Formulár B – v prípade, že fotografia zobrazuje osoby tak, že sú rozpoznateľné, je nutné doložiť formulár súhlasu zachytenej osoby na fotografii, ktorý musí byť opatrený dátumom a podpisom dotknutej osoby

Na stiahnutie : FORMULÁR A+B

 

16 mar

Fotografická súťaž „Unisono“ – charakteristika a podmienky súťaže

Fotografická   súťaž   „Unisono“- charakteristika a podmienky súťaže

Pre kategóriu : Pacienti pred a po orgánovej transplantácii

Unisono je hudobný výraz a označuje sa ním súzvuk rovnako vysokých tónov, s doslovným prekladom „jednohlasne“. Aj keď dva rôzne nástroje hrajú unisono, môžeme ich od seba rozlíšiť, pretože majú rôzne farby tónov

Vo fotografii očakávame zachytenie: súzvuku, súznenia, spriaznenia, spolupráce, „parťáctva“, spolupatričnosti, spolupráce, „spolupachateľstva“, súhry,…

Môže ísť o zábery z bežného života, z prírody, zachytenie súznenia človeka a prírody, subjektu a objektu, hry dvoch subjektov jedného druhu, viacerých druhov Read More

05 mar

Darcovstvo orgánov

DARCOVSTVO ORGÁNOV

Darovanie orgánov je prejavom mimoriadnej ľudskosti a bezhraničnej lásky k blížnemu.
Darca orgánu môže byť žijúci alebo mŕtvy. Živí darcovia môžu darovať za prísnych legislatívnych podmienok jednu obličku a časť pečene.

Jeden mŕtvy darca môže zachrániť alebo významne zlepšiť kvalitu života až 9 pacientom (2 obličky, 1 srdce, 1 pankreas, 2 pľúcne laloky, 2 pečeňové laloky, 1 tenké črevo). Srdce môže byť poskytnuté len jednému príjemcovi, obličky, pečeň a pľúca sa dajú rozdeliť pre dvoch prijímateľov

Darcom orgánov je človek, u ktorého je objektívne potvrdená smrť mozgu. Koncepcia mozgovej smrti je uznávaná nielen zákonmi SR, ale aj EU ale aj najväčšími náboženstvami. Svätý Otec Ján Pavol II. „posvätil“ darovanie ľudských orgánov a uznal smrť mozgu za smrť človeka osobitným listom Svetovému kongresu transplantačnej spoločnosti zo dňa 29.augusta 2000.

Na Slovensku platí pre mŕtvych darcov princíp   predpokladaného súhlasu darovania orgánov.
Ten, kto nesúhlasí s darovaním orgánov, musí byť zaregistrovaný v registri osôb odmietajúcich darovanie orgánov po smrti v Slovenskom centre orgánových transplantácií.