Členstvo v OZ

1. Členom občianskeho združenia DAR ŽIVOTA sa môžu stať

a) fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré  podstúpili  transplantáciu srdca

b) fyzické osoby staršie  ako 18 rokov, ktoré  sú   rodinným  príslušníkom alebo priateľom    občana  po  transplantácii  srdca

2. O prijatí za člena na základe písomnej prihlášky rozhoduje predsedníctvo.

3. Dokladom členstva je vydaný členský preukaz.

4. Členský príspevok je dobrovoľný, minimálne však 10 € ročne.

5. Členstvo v občianskom združení zaniká:

a) zrušením členstva (po predložení písomného oznámenia predsedníctvu OZ),

b) vylúčením (na základe rozhodnutia predsedníctva),

c) úmrtím, resp. zánikom právnickej osoby,

d) zánikom Občianskeho združenia DAR ŽIVOTA

 

Prihláška za člena OZ DAR ŽIVOTA – stiahnuť tu