04 jún

Darovanie orgánov – etické a právne aspekty

Darovanie orgánov na transplantáciu je z etického hľadiska prejavom maximálnej ochoty pomôcť ľudom s terminálnym zlyhaním orgánov, pre ktorých je to nielen zlepšenie kvality života, ale mnohokrát jediná možnosť záchrany.

Na vylúčenie iných ako altruistických motívov je v legislatíve všetkých vyspelých štátov podmienka, že darovanie orgánov je bezplatné.

Informovaný súhlas a neodmietnutie darcovstva

Legislatíva, pre tak citlivú oblasť akou je odber a transplantácia orgánov, je nevyhnutným základným súborom pravidiel, ktorý zabezpečuje ochranu, bezpečnosť a práva darcov aj príjemcov orgánov. V súčasnosti sú pre mŕtvych darcov vo svete dva základné princípy darovania. Prvým je informovaný súhlas, čo znamená, že darca už za života vyjadrí svoj súhlas s darovaním orgánov po smrti. V prípade, že ho nevyjadril, akceptuje sa súhlas rodiny. Druhým princípom, ktorý platí aj u nás, je predpokladaný súhlas. To znamená, že potenciálnym darcom je každý, kto počas života neodmi

etol darovanie orgánov po smrti. Ak svoj nesúhlas počas života darca nevyjadril a rodina odmieta odber, jej rozhodnutie sa v praxi rešpektuje, aj keď zákon odber umožňuje. Pre živých darcov orgánov, ako je oblička a časť pečene, je vždy vyžadovaný informovaný súhlas. Darca musí podpísať súhlas s darovaním a so skutočnosťou, že sú mu známe všetky riziká súvisiace s odberom. Jeho právom je kedykoľvek pred odberom od darovania odstúpiť. Základným princípom je, že prospech pre príjemcu musí prevažovať nad potenciálnymi rizikami a ujmou pre darcu.

Národný transplantačný register

V Slovenskej republike upravuje podmienky darovania a transplantácie orgánov, tkanív a buniek zákon 576/2004 Zb. o zdravotnej starostlivosti a odborné usmernenie MZ SR č. 28610/2006 OZSO o darcovstve, odberoch a transplantáciách.

Údaje o darcoch, príjemcoch a transplantáciách orgánov sa zhromažďujú v Národnom transplantačnom registri. Patrí pod Ministerstvo zdravotníctva SR a to jeho správou poverilo Slovenské centrum orgánových transplantácií, ktoré je súčasťou Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Súčasťou Národného transplantačného registra sú čakacie listiny pacientov na transplantáciu, register darcov a register osôb odmietajúcich darovanie orgánov po smrti. Posledne menovaný register nedarcov alebo negatívny register slúži na technické zabezpečenie práva občanov na odmietnutie darovania orgánov po smrti.

Prakticky, osoba, ktorá odmieta darovanie orgánov po smrti, vyplní formulár „Odmietnutie darovania orgánov tkanív a buniek po smrti“, svoj podpis nechá overiť notárom a zašle ho na adresu SCOT, SZU, Limbová 12, 833 03 Bratislava. Po zaregistrovaní do databázy dostane potvrdenie o registrácii a registračné číslo v databáze nedarcov. Za deti vyjadruje nesúhlas rodič alebo zákonný zástupca, a nesúhlas sa musí po dovŕšení 18. roku dieťaťa obnoviť s jeho podpisom.

Register nedarcov je dostupný 24 hodín denne a každé  pracovisko na území SR, ktoré indikuje potenciálneho darcu sa kontaktuje so SCOT, požiada o kontrolu v registri nedarcov a dostane písomné potvrdenie, že osoba nie je prítomná v registri. Len po tejto procedúre sa môže pokračovať v postupoch, ktoré súvisia s odberom. V prípade, že údaje osoby sú zaznamenané v negatívnom registri, celý proces sa zastaví a odber sa nevykoná.

Problematika a 

V rámci Európskej únie sa v oblasti transplantácie orgánov rešpektujú zákony jednotlivých krajín. V súčasnosti je aktuálnou témou Európska karta darcu orgánov, ktorú by mala vlastniť každá osoba, ktorá chce po smrti darovať orgány.

Národný transplantačný program

Na podporu odberov sa v jednotlivých krajinách vytvárajú národné transplantačné programy. Len pred niekoľkými dňami bol Národný transplantačný program schválený vládou SR. Vytvára rámec na inštitucionalizovanú štruktúru odberového a transplantačného programu, ktorej cieľom je zvýšenie počtu odberov a transplantácii a efektívne využívanie nemalých zdrojov, ktoré fungujúci transplantačný program vyžaduje. Naplnenie cieľov Národného transplantačného programu vytvorí možnosti pre lepšiu dostupnosť transplantácií pre pacienta a umožní vykonávanie vysoko odborných lekárskych výkonov v oblasti transplantačnej medicíny. (MUDr. Daniel Kuba, PhD., časopis Bedeker zdravia)

9 thoughts on “Darovanie orgánov – etické a právne aspekty

  1. Dobrý deň pani Némethová, v príspevku, ktorý má názov Darovanie orgánov – etické a právne aspekty sú vysvetlené aspekty a podmienky darcovstva orgánov. Neviem, či máte na mysli darcovstvo orgánov živého darcu alebo mŕtveho darcu. Žijúci darcovia sú zväčša v príbuzenskom alebo podobnom vzťahu k chorému (darcovia obličky, časti pečene či pľúcneho laloka, t.j. takí, ktorí dokážu s jedným orgánom, či jeho časťou naďalej viesť prakticky normálny život). Pri takýchto darcoch je vždy vyžadovaný informovaný súhlas. Darca musí podpísať súhlas s darovaním a so skutočnosťou, že sú mu známe všetky riziká súvisiace s odberom. Jeho právom je kedykoľvek pred odberom od darovania odstúpiť. Základným princípom je, že prospech pre príjemcu musí prevažovať nad potenciálnymi rizikami a ujmou pre darcu. Mŕtvym darcom orgánov je človek, u ktorého je objektívne potvrdená smrť mozgu. Na Slovensku platí pre mŕtvych darcov princíp predpokladaného súhlasu darovania orgánov. To znamená, že každý z nás, kto počas svojho života nevyjadríme svoj nesúhlas s darovaním orgánov po smrti, sme potencinálnym darcom. Ten, kto nesúhlasí s darovaním orgánov, musí byť zaregistrovaný v registri osôb odmietajúcich darovanie orgánov po smrti v Národnej Transplantačnej Organizácii. Podľa Zákona o zdravotnej starostlivosti a ďalších právnych noriem, ktoré veľmi striktne upravujú problematiku darcovstva orgánov od mŕtveho darcu, je možné odobrať orgány od človeka iba vtedy, pokiaľ je jednoznačne dokázaná jeho smrť. Za smrť sa pokladá jednak trvalé zastavenie dýchania a srdcovej činnosti, rovnako sa však osoba pokladá za mŕtvu aj vtedy, ak dôjde k nezvratnému vyhasnutiu všetkých funkcií celého mozgu (takzvaná smrť mozgu). Koncepcia mozgovej smrti je uznávaná a považovaná za smrť človeka nielen našimi zákonmi a zákonmi EÚ, ale aj najväčšími svetovými náboženstvami (kresťanstvo, judaizmus, islam, hinduizmus). Je dôležité zdôrazniť, že smrť mozgu nie je kóma, z ktorej sa dá „aj po dlhých rokoch prebrať“, ako je to možné vidieť v niektorých príbehoch. V tomto prípade ide o skutočne nezvratné poškodenie a odumretie mozgu, ktoré už nie je možné žiadnymi liečebnými metódami priaznivo ovplyvniť. Smrť mozgu je stanovovaná komisiou troch nezávislých lekárov (neurológ, anesteziológ – intezivista a ošetrujúci lekár), ktorí sa navyše musia podľa zákona zísť dvakrát v presne predpísanom časovom odstupe a vykonať presne definované vyšetrenia, za prísne definovaných okolností. Navyše musí byť prítomná známa, dokázaná a nevyliečiteľná príčina nezvratného poškodenia mozgu. Ak svoj nesúhlas počas života darca nevyjadril a rodina odmieta odber, jej rozhodnutie sa v praxi rešpektuje, aj keď zákon odber umožňuje.
  2. Dobrý deň. Rád by som zistil, či je možné získať nejaké potvrdenie o tom, že som darca (keďže sa na Slovensku uplatňuje predpokladaný súhlas darcovstva a darca je teda každý, kto nevyjadrí nesúhlas s darovaním). Ďakujem.
    • Dobrý deň prajem, potvrdenie o tom, že ste darca Vám zrejme nevydá nikto, pretože z legislatívneho hľadiska to nie je možné. Otázky darcovstva sú legislatívne upravené zákonom č.576/2004 Z.z. § 36 upravuje odoberanie orgánov, tkanív a buniek z tiel živých darcov § 37 upravuje Odoberanie orgánov, tkanív a buniek z tiel mŕtvych darcov. Pokiaľ by ste chcel bližšie informácie obráťte sa prosím , priamo na Národnú transplantačnú organizáciu, Limbová 12, 83303 Bratislava, kde Vám poskytnú viac informácií. Prajeme Vám krásny deň.
  3. Priatelia, kedysi som bol presne rozhodnutý, že ak by sa mi niečo stalo, nemám problém s tým darovať orgány, lenže po čase sa viac pozerám na to, že systém darcovstva neexistuje. že je v tom obrovský bussiness a obrovské peniaze. Hoci je to moje telo, ja som ja a zo mňa nemôžu robiť niekto iný bez môjho suhlasu a vedomia niekoho iného a viac ľudí, predsa sa to deje a bohatnú na tom úplne iníé ľudia ako moja rodina či ja. Včerajšie spravodajstvo je malým šokom. Opäť. Vykuchaný, vykostení ľudia, v truhle pochovávaní už len ako hŕba chabých svalov, kože a pár nepotrebných kostí. Mŕtvy to už nepotrebuje - môžu sa brániť nejakí úradníci. Kde je ale úcta k mŕtvemu a úcta k pozostalým? Len preto že je človek mladý a ešte má niečo použiteľné na tom bude zarábať nejaký hotentot a obstarávať si pekný dôchodok skladaním dielov a vyberaním náhradných dielov z ľudí? Keby ste aspoň vedeli, kam to putuje a za koľko, no nie. Všetko sa tají. Musí na to prísť obyčajný človek ako ja či vy. Končím definitívne s uvažovaním, že niekedy chcem niekomu niečo darovať. Pokiaľ nebude jasné fungovanie tohto systému, to zarába a na čom, prečo sa deje tak potupne a strašne to, čo sa deje s vykosťovaním ľudí, nebudem vôbec uvažovať nad tým, ponúknuť svoje telo. Odporúčam každému si prečítať návod http://zaujimavosti.net/zdravie/odmietnutie-darcovstva-organov-tkaniva-ci-kosti-po-smrti-a-odmietnutie-pitvy/ - poslať žiadosť o vyradenie na: Slovenské centrum orgánových transplantácií, Limbová 14, 833 01 Bratislava A dúfať, že s ana to bude prihliadať, keby sa vám pozajtra niečo stalo. Ak má prosím niekto skúsenosti, akou formou dostanete odpoveď, vopred ďakujem. Nemám ani tušenie a neviem na čo sa pripraviť.
    • To, čo bolo odprezentované v médiách, v súvislosti s odberom tkanív, ktoré znetvorili telá zomrelých je škandalózne a vrcholne neetické. V danom prípade by mali byť kompetentní braní na zodpovednosť. Takéto konanie poškodzuje celý transplantačný program a negatívne ovplyvňuje mienku verejnosti v danej oblasti. Odber orgánu je však niečo iné - je to bezplatný úkon a odobratý orgán skutočne zachráni inému človeku život, a zlepší kvalitu jeho života. Odber orgánov sa robí eticky, s maximálnym ohľadom na zachovanie ľudskej dôstojnosti zomrelého. Táto web stránka patrí OZ DAR ŽIVOTA, ktoré združuje pacientov po transplantácii srdca. Verte, že ani jeden pacient s terminálnym zlyhaním srdca by tu už nebol, keby nepodstúpil transplantáciu srdca, teda keby sa nenašiel vhodný darca. My sme boli na strane čakateľov a vieme, aké to bolo ťažké. Nepriali sme si smrť iného človeka, nezapríčinili sme nikomu smrť, ani sme nevyvíjali na nikoho nátlak. Životy mnohých nás smerovali ku koncu. Mnohí z našich spolupacientov sa nedočkali a zomreli. Transplantácia bola jediným riešením, bola to naša posledná nádej. Ani my sme v minulosti netušili, že sa ocitneme na strane čakateľa. Ale to nevie nikto z nás, na ktorej strane sa môže ocitnúť - či na strane čakateľa, alebo na strane darcu. Je to ťažké, v každom prípade. Negatívne informácie v nás vyvolávajú negatívne reakcie. Prosím Vás, zamyslite sa však nad tým, ako by ste sa na darcovstvo pozerali, pokiaľ by na orgán čakal niekto z Vášho blízkeho okolia.Mŕtvemu človeku sa už pomôcť nedá, tak prečo nepomôcť tým, ktorí na orgán od darcu čakajú a majú obrovskú šancu vrátiť sa do života - plnohodnotného a vzácneho. Samozrejme,je to vec názoru. Vy máte právo rozhodovať o sebe a vlastnom tele. Je dobré, že zákonodarca dáva možnosť rozhodnúť sa v čase svojho života. Tú možnosť máte aj Vy. Môj darca a jeho rodina nezmarili moju šancu vrátiť sa späť do života a aj keď ich nepoznám, som a budem im navždy vďačná. Pacientka po transplantácii srdca.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.