podmienky

Podmienky použitia stránok
Právne informácie

Vstupom na stránky darzivota.sk, jej prehliadaním a používaním ich obsahu potvrdzujete a súhlasíte s tým, že ste čítali a porozumeli nasledovným podmienkam a súhlasíte s ich dodržiavaním. Nepoužívajte stránky ak nesúhlasíte s týmito podmienkami použitia.

Obsah stránok je aktualizovaný podľa potrieb. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu alebo opravy.

Obsah stránok je chránený autorským právom. Všetky práva na obsah a úpravu stránok sú vyhradené a sú vlastníctvom občianskeho združenia DAR ŽIVOTA. Iné užívanie než pre osobnú potrebu je možné iba s písomným súhlasom, prípadne aj autorov autorských diel obsiahnutých na týchto stránkach. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti nie je povolené kopírovanie, modifikovanie, zobrazovanie, distribúcia, vysielanie, publikovanie, predávanie a licencovanie obsahu a kreatívneho riešenia stránky.

Vo väčšine prípadov je možné používať a prehliadať webovú stránku www.darzivota.sk bez poskytnutia osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Napriek tomu v niektorých častiach tejto webovej stránky a pri ich používaní, sa môže stať, že Používateľ poskytne svoje osobné údaje. V takomto prípade poskytnutie osobných údajov Používateľa a akýchkoľvek informácií Používateľom prostredníctvom webovej stránky www.darzivota.sk sa zároveň považuje za udelenie súhlasu Používateľa Občianskeho združenia DAR ŽIVOTA na spracovávanie týchto informácií a osobných údajov na účely súvisiace s jeho činnosťou podľa osobitného predpisu, a to v rozsahu poskytnutých osobných údajov a informácii a na dobu, pokiaľ bude trvať účel spracovávania poskytnutých osobných údajov a informácií.

Neposkytujeme záruku za primeranosť, správnosť, spoľahlivosť alebo úplnosť informácii na stránkach a výslovne sa zriekame akejkoľvek zodpovednosti za vzniknuté chyby alebo omyly z toho vyplývajúce.

Neposkytujeme záruku, že funkčnosť stránok nebude narušená, že chyby budú odstránené alebo že stránky spoločnosti alebo serveru, na ktorom sú umiestnené, nemôžu obsahovať počítačový vírus alebo iný škodlivý komponent.

Výslovne sa zriekame akejkoľvek zodpovednosti za priame, nepriame, náhodné, následné alebo iné škody vzniknuté na základe prístupu alebo použitia alebo nemožnosti prístupu alebo použitia stránok a ich obsahu alebo akejkoľvek chyby vo výkone služby, prerušenia, porušenia, chýb v prenose, počítačových vírusov alebo iných škodlivých komponentov.

Rezervujeme si právo kedykoľvek meniť, upravovať, pridávať alebo odstraňovať časti týchto podmienok použitia.

Občianske združenie DAR ŽIVOTA