10 jún

Postup pri vybavovaní peňažného príspevku na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Od 1.1.2009 je v platnosti nový zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu  ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Tento zákon upravuje vyplácanie peňažných príspevkov  na kompenzáciu, a to mesačne pozadu za príslušný mesiac. Neupravuje len samotné vyplácanie, ale aj výšku peňažných príspevkov na kompenzáciu, ktorá je závislá priamo na zmene výšky životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Novým peňažným príspevkom, resp. samostatne vyčleneným je peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia. Ostatné peňažné príspevky na kompenzáciu ostali zachované.

Čo treba zdôrazniť?

Občan podáva žiadosť o kompenzačný príspevok na predpísanom tlačive sám, resp. v zastúpení. Súčasťou žiadosti sú doklady o príjme žiadateľa, vyhlásenie o majetku, lekársky nález a doklady o zdravotnom stave (najaktuálnejšie nemajú byť staršie ako 6 mesiacov). Na jednotlivé druhy kompenzácií nie je právny nárok. Záleží preto vždy na posúdení konkrétneho prípadu a rozhodnutí príslušného úradu práce sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa, aké kompenzácie žiadateľovi prizná. Kompenzácie sú navrhnuté v komplexnom posudku, kde sa uvádza miera funkčnej poruchy a odkázanosť na jednotlivé druhy kompenzácií.

Na čo je kompenzácia určená?

Podľa zákona je kompenzácia určená na prekonanie alebo zmiernenie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Za sociálny dôsledok sa považuje znevýhodnenie, ktoré má fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím v porovnaní so zdravým občanom rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok.

Posudzuje sa zdravotný stav žiadateľa?

V rámci podanej žiadosti sa na základe predložených lekárskych nálezov a vyšetrení vykonáva lekárska posudková činnosť: posudzuje sa zdravotný stav žiadateľa a nadväzne sa  vydáva lekársky posudok, ktorý stanovuje mieru funkčnej poruchy a obsahuje vyjadrenie, či ide fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia a závery k jednotlivým druhom odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Žiadateľ sa považuje sa fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ak jeho miera funkčnej poruchy je minimálne 50% a viac. V tomto prípade sa po vydaní lekárskeho posudku vykonáva sociálna posudková činnosť:  posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, posudzovanie jej rodinného prostredia, posudzovanie všetkých druhov odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a navrhovanie kompenzácii v jednotlivých oblastiach. Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je posudkový záver, ktorého obsahom sú sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia vo všetkých oblastiach kompenzácie, ktoré má fyzická osoba v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravotného  postihnutia a návrh kompenzácie vo všetkých  oblastiach.

Na základe lekárskeho posudku ako aj posudkového záveru je vypracovaný  komplexný posudok, ktorého súčasťou sú aj návrhy druhov peňažných príspevkov na kompenzáciu. 

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sa vyhotovuje preukaz, resp. preukaz so sprievodcom.

Taktiež fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím je možné vyhotoviť parkovací preukaz, ak je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, alebo má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí.

Posudzuje sa príjem žiadateľa?

Kalendárny rok, za ktorý sa zisťuje príjem pre účely peňažného príspevku na kompenzáciu, je kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárny rok, v ktorom občan požiadal o peňažný príspevok na kompenzáciu. Okrem príjmu žiadateľa sa posudzuje aj príjem všetkých spoločne posudzovaných osôb.  Takto zistený príjem sa posudzuje pri peňažných príspevkoch, ktoré sa každoročne prehodnocujú vždy v júli bežného roka a platí do konca júna nasledujúceho roka.

Aké sú konkrétne kroky pri vybavovaní?

Žiadosť sa podáva na odboroch sociálnych vecí a rodiny miestne príslušného Úradu sociálnych vecí a rodiny, kde kompetentní sociálni pracovníci žiadateľovi poskytnú odborné poradenstvo o jednotlivých druhoch kompenzácií, rovnako poskytnú  aj príslušné tlačivá (žiadosť na kompenzáciu, vyhlásenie o majetkových pomeroch, lekársky nález a ďalšie podľa potreby) – základné vzory tlačív sú k dispozícii aj na internetových stránkach Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Čo robiť, ak fyzická osoba nemôže sama podať žiadosť?

V prípade, že fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, môže s jej súhlasom a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave občana podať žiadosť aj iná fyzická osoba, ak je spôsobilá na právne úkony.

Aký je postup a lehoty na vybavenie žiadostí?

1. Po predložení kompletnej žiadosti + k nahliadnutiu je potrebné priniesť aj občiansky preukaz (ak chýbajú niektoré z náležitostí žiadosti – správny orgán vyzve k ich doplneniu) príslušní pracovníci vykonajú lekársku, resp. sociálnu posudkovú činnosť = výsledkom je vydanie lekárskeho posudku, resp. komplexného posudku.
2. Ak sa fyzická osoba nepovažuje za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, lehota na vydanie lekárskeho posudku je 30 dní od začatia konania a odo dňa vypracovania lekárskeho posudku je lehota 15 dní na vyhotovenie rozhodnutia o žiadosti o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu.
3. Ak ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, lehota na vydanie komplexného posudku je 60 dní od začatia konania a odo dňa vypracovania komplexného posudku je lehota 30 dní na vyhotovenie rozhodnutia o žiadosti o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu.
4. V niektorých prípadoch vzhľadom na okolnosti prípadu je možné uvedené lehoty navýšiť. 
5. Proti vydanému rozhodnutiu vo veciach kompenzácie môže žiadateľ využiť prípustné riadne opravné prostriedky. V prípade odvolania je potrebné odvolanie podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý rozhodnutie vydal.
6. Právoplatné rozhodnutia vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu sú preskúmateľné súdom.

One thought on “Postup pri vybavovaní peňažného príspevku na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.