Vítame vás,

na webstránke občianskeho združenia DAR ŽIVOTA.

Milí priatelia,
ďakujeme všetkým, ktorí nám darovali  2% odvedenej dane a umožnili nám realizovať aktivity pre pacientov aj pre verejnosť. Vážime si každé Euro a prijatý podiel hospodárne využijeme.
Z celého srdca vám ďakujeme.

                                               DAR ŽIVOTA, o.z.

KTO SME?


DAR ŽIVOTA, občianske združenie,
združujúce pacientov po transplantácii srdca, ich rodinných príslušníkov a priateľov.

Fungujeme na báze dobrovoľníctva.

AKÝ MÁME CIEĽ?

- vzájomne a všestranne si pomáhať
- realizovať vzdelávacie a športové aktivity, aktivity na tvorbu a podporu zdravia pre pacientov
- realizovať aktivity pre verejnosť, na podporu transplantačného programu a darcovstva orgánov

SME REGISTROVANÍ

Sme registrovaní MV SR, rozhodnutím VVS/1-900/90-34533, zo dňa 6. novembra 2009.

IČO:42145848
číslo účtu: SK88 0900 0000 0003 6438 3284

TO SME MY !

Sme zo všetkých kútov Slovenska, všetkých vekových kategórií, všetkých náboženských vyznaní a všetkých profesií. 

My sme tí, ktorým transplantácia srdca zachránila život.

Sme vďační za druhú šancu na život.
Ďakujeme našim darcom, ich rodinám, lekárom a všetkým tým, ktorí sa na odberovom a transplantačnom procese podieľajú.

Členstvo v DAR ŽIVOTA


Členom občianskeho združenia DAR ŽIVOTA sa môžu stať

a) fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré podstúpili  transplantáciu srdca
b) fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré sú rodinným príslušníkom alebo priateľom občana po transplantácii srdca (vítaný je jeden rodinný príslušník alebo partner, ktorý s pacientom žije  v spoločnej domácnosti, alebo sa o neho stará)

2. O prijatí za člena na základe písomnej prihlášky rozhoduje predsedníctvo.

3. Členský príspevok je 20 € ročne.

4. Členstvo v občianskom združení zaniká:
a) zrušením členstva (po predložení písomného oznámenia predsedníctvu OZ),
b) vylúčením (na základe rozhodnutia predsedníctva),
c) úmrtím, resp. zánikom právnickej osoby,
d) zánikom občianskeho združenia DAR ŽIVOTA

Prihláška za člena OZ DAR ŽIVOTA

Stanovy DAR ŽIVOTA  na info@darzivota.sk

Hovoríme viac o darcovstve orgánov

Partneri