Vítame vás,

na webstránke občianskeho združenia DAR ŽIVOTA.

Milí priatelia,
ak ste sa ešte nerozhodli komu darujete 2% už odvedenej dane, darujte ju nášmu občianskemu združeniu. Aj vďaka vám budeme môcť realizovať aktivity pre pacientov aj pre verejnosť.
Tlačivko si stiahnite v sekcii Novinky.
Z celého srdca vám ďakujeme.

                                               DAR ŽIVOTA, o.z.

KTO SME?


DAR ŽIVOTA, občianske združenie,
združujúce pacientov po transplantácii srdca, ich rodinných príslušníkov a priateľov.

Fungujeme na báze dobrovoľníctva.

AKÝ MÁME CIEĽ?

- vzájomne a všestranne si pomáhať
- realizovať vzdelávacie a športové aktivity, aktivity na tvorbu a podporu zdravia pre pacientov
- realizovať aktivity pre verejnosť, na podporu transplantačného programu a darcovstva orgánov

SME REGISTROVANÍ

Sme registrovaní MV SR, rozhodnutím VVS/1-900/90-34533, zo dňa 6. novembra 2009.

IČO:42145848
číslo účtu: SK88 0900 0000 0003 6438 3284

TO SME MY !

Sme zo všetkých kútov Slovenska, všetkých vekových kategórií, všetkých náboženských vyznaní a všetkých profesií. 

My sme tí, ktorým transplantácia srdca zachránila život.

Sme vďační za druhú šancu na život.
Ďakujeme našim darcom, ich rodinám, lekárom a všetkým tým, ktorí sa na odberovom a transplantačnom procese podieľajú.

Členstvo v DAR ŽIVOTA

Členom občianskeho združenia DAR ŽIVOTA sa môžu stať
a) fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré  podstúpili  transplantáciu srdca

b) fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré sú rodinným príslušníkom alebo  
    priateľom občana po transplantácii srdca  (vítaný je jeden rodinný príslušník
    alebo partner, ktorý s pacientom žije v spoločnej domácnosti, alebo sa o neho
    stará)

2. O prijatí za člena na základe písomnej prihlášky rozhoduje predsedníctvo.

3. Dokladom členstva je vydaný členský preukaz.

4. Členský príspevok je dobrovoľný, minimálne však 10 €ročne.

5. Členstvo v občianskom združení zaniká:
a) zrušením členstva (po predložení písomného oznámenia predsedníctvu OZ),
b) vylúčením (na základe rozhodnutia predsedníctva),
c) úmrtím, resp. zánikom právnickej osoby,
d) zánikom občianskeho združenia DAR ŽIVOTA

Prihláška za člena OZ DAR ŽIVOTA

Stanovy DAR ŽIVOTA  na info@darzivota.sk

Hovoríme viac o darcovstve orgánov

Partneri