Ocenenie za filantropiu

Filantropia patrí medzi najušľachtilejšie formy humanizmu. Ide o nezištnú pomoc tretím osobám, kde očakávania zúročenia investovaného času alebo finančných prostriedkov nie sú na mieste.

Filantropia (z gréckeho: . filein, milovať a anthrópos,človek - láska k človeku) znamená humanisticky motivovanú dobročinnosť, dávanie  peňazí, tovaru, času alebo úsilia na podporu  všeobecne prospešného účelu,  obvykle v dlhšom časovom horizonte s jasne definovaným cieľom.

Vo všeobecnosti môžeme filantropiu chápať ako altruistický počin, ktorý smeruje k podpore dobra a zlepšovaniu kvality života.

Dňa 27.11.2012 sa konal v Bratislave 1.česko-slovenský a stredoeurópsky Deň filantropie.  Súčasťou podujatia  bolo množstvo zaujímavých sprievodných akcií.
Víťazom prvého ročníka Filantrop roka 2012 sa stal Anton Srholec za dlhoročné pôsobenie v oblasti filantropie a nezištnú morálku, duchovnú i materiálnu pomoc ľuďom bez domova. Medzi ocenenými bola  aj  spoluzakladateľka a   predsedníčka OZ DAR ŽIVOTA , pani Vlasta Pagáčová. Za mimoriadnu filantropickú angažovanosť jej bolo udelené čestné uznanie.  Blahoželáme. j.s.