Nadváha a obezita

Zlá životospráva, sedavé zamestnanie, málo pohybu alebo zlé stravovacie návyky. Je mnoho faktorov, ktoré stoja v pozadí nadváhy a neskôr obezity. Nie všetci si zato môžu sami, ale pokúsiť sa riešiť tento problém stojí za to.

Čo je nadváha a čo obezita?

Rozdiel medzi nadváhouobezitou nie je veľký. Dalo by sa povedať, že je to rozdiel pár kilogramov. Koľko?

To je individuálne a záleží to od výšky a váhy jedinca. Obe sa dajú určiť indexom telesnej hmotnosti (body-mass-index, BMI).

Nadváha
Jedefinovaná ako predstupeň obezity. Teda nadváha predchádza obezitu.
Často býva označovaná ako jej prvý stupeň. Tým pádom predstavuje zvýšené riziko narušenia zdravia.Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je pre rôzne populácie našej planéty definovaná indexom BMI nasledovne:
- pre európsku populáciu v  rozmedzí 25 až 30
- pre pacifickú a ázijskú v  rozmedzí 23 až 25
U európskej populácii je hodnota BMI nad 30 považovaná už za obezitu.

Používajú sa aj rôzne orientačné ukazovatele.
Napríklad obvod pása, pomer obvodu pása k bokom alebo hrúbka kožnej riasy.

Za nadváhu sa považuje obvod pása nad 94 cm u mužovnad 80 cm u žien.
Ak je tento obvod viac ako 102 cm u mužov a 88 cm u žien, považuje sato už za obezitu.


Príčiny nadváhy môžu byť rôzne. Nie v každom prípade si za ňu môže sám postihnutý. Mnohé z nich však môže človek ovplyvniťpokúsiť sa o zmenu.

Môžeme ich rozdeliť do týchto skupín:
- hormonálne vplyvy
- zlé stravovacie návyky
- psychické vplyvy
- užívanie niektorých liekov
- poruchy metabolizmu
- genetika
- malý výdaj energie oproti energetickému príjmu  

Obezita

Je definovaná ako nadmerné ukladanie energetických zásob v podobe tuku.
Príčiny sú rôzne. Najčastejšie k nej dochádza ak je príjem energie vyšší ako jej výdaj. Kombinuje sa pri tom viacero faktorov.Už spomenutý väčší energetický príjem, nedostatok pohybu, dedičné a psychické vplyvy. Nemalý podiel na nej má spôsob výživy v detstve.
 Rozoznávametakzvaný androidný alebo mužský typ obezity. Vtedy sa tukrozkladá v oblasti trupu a brucha. Prichádza pri ňom k zmnoženiu vnútornéhotuku v brušnej dutine. Tento je metabolicky vysoko aktívny. Produkuje hormóny,ktoré spôsobujú ďalší nárast obezity.Iný typ sanazýva gonoidný alebo ženský typ s hromadením tuku v oblastibokov. Mužský androidný typ obezity je nebezpečnejší.

Druhy obezity
Druh obezityPríčina vzniku
PRIMÁRNAnerovnováha medzi príjmom a výdajom energie
nadmerný príjem potravy
SEKUNDÁRNA zapríčinená iným ochorenímRozoznávame takzvaný androidný alebo mužský typ obezity. Vtedy sa tuk rozkladá v oblasti trupu a brucha. Prichádza pri ňom k zmnoženiu vnútorného tuku v brušnej dutine. Tento je metabolicky vysoko aktívny. Produkuje hormóny,ktoré spôsobujú ďalší nárast obezity.
Iný typ sa nazýva gonoidný alebo ženský typ s hromadením tuku v oblasti bokov. Mužský androidný typ obezity je nebezpečnejší.

Stupne obezity a ich rizikovosť podľa BMI
Stupeň obezityBMI indexRiziko komplikácií
podvýživamenej ako 18,5 nízke, ale v tomto prípade je iné riziko ohrozenia zdravia
normálna hmotnosť 18,5 až 24,9 nie je zvýšené
nadváha 25 až 29,9mierne zvýšené
1. stupeň obezity30 až 34,9stredne zvýšené
2. stupeň obezity 35 až 39,9vysoké
3. stupeň obezity 40 a viacvysoké

Vznik obezity
Primárnou príčinou je väčší prijem energie ako jej výdaj.
Tým sa nahromaďuje tukové tkanivo,ktoré pozostáva vo zväčšení objemu tukových buniek, takzvaných adipocytov.

Tukové tkanivo plní okrem úlohy zásobárne energie, tepelnej izolácie a mechanickej ochrany organizmu aj úlohu sekrécie hormónov.

Za normálnych podmienok slúži aj ako ochrana pred nárastom hladiny iných tukových buniek, takzvaných lipidov v krvi po najedení a teda aj ich ukladaní na nežiaducich miestach.Pri obezite však adipocyty, ktoré sú preplnené tukom nie sú schopné vstrebať lipidy v krvi. Tak začnú produkovať látky, ktoré spôsobujú vznik cukrovky 2.typu alebo aterosklerózy.
Svoj vplyv na vznik obezity majú aj genetické faktory. Človek vo svojej podstate nie je nastavený na boj s hojnosťou potravy, ale na boj s jej nedostatkom. Bez prebytku v príjme potravy je prírastok hmotnosti nemožný aj pri obmedzenom pohybe.

Príčiny obezity

Poznáme rôzne príčiny vzniku obezity:
- Prebytok stravy a jej nevhodné zloženie - prebytok cukrov a tukov
- Málo pohybu - sedavý spôsob života, neochota hýbať sa viac než je potreba
- Metabolické faktory - nízky výdaj energie v pokoji, intenzita metabolizmu v organizme
- Psychické príčiny - lenivosť, bulímia, kompenzácia nudy alebo stresu zvýšeným 
   príjmom potravy
- Prostredie a jeho vplyv - stravovacie návyky blízkych osôb a preberanie životného
  štýlu
- Endokrinné ochorenia a vplyv hormónov - napríklad znížená funkcia štítnej žľazy
  alebo hormonálne výkyvy počas tehotenstva
- Lieky - veľký vplyv majú hormonálne prípravky, inzulín a iné lieky proti cukrovke
- Vrodené ochorenia - spôsobujúce obezitu sú veľmi zriedkavé

Diagnostika obezity

Na jej stanovenie postačí pohľad lekára.
K stanoveniu stupňa závažnosti je potrebné podrobnejšie vyšetrenie.
Jeho základom je výpočet indexu BMI. Tento však nič nehovorí o podiele hmotnosti tuku a svalovej hmoty. Preto sa meria aj pás alebo pomer pásu k bokom pacienta.
Ďalej potrebné zisťovať množstvo podkožného tuku.
Kompletné vyšetrenie vrátane biochemického vyšetrenia krvi a lipidov v nej určí prípadnú prítomnosť ochorení zapríčinených obezitou.Niekedy treba vyšetrenieendokrinológa alebo špecialistu na metabolické poruchy.Primárna obezita, ktorá nie je spôsobená iným ochorením zahrňuje 95 až 98% prípadov.

Liečenie obezity

Najzákladnejším pravidlom pri liečbe obezity je zníženie energetického príjmuzvýšenie pohybovej aktivity.

Diéta
Primárnou a zásadnou vecou je úprava stravy na celoživotné obdobie. Krátkodobé diéty nemajú žiadny zmysel. Po úprave váhy sa všetko vráti späť, ak človek nezostane pri upravených stravovacích návykoch. Treba dodržiavať pravidelnosť v jedle,vyváženosť energie a sacharidov počas celého dňa. Ďalej je dôležité znížiť obsah tukovzvýšiť množstvo vlákniny, vitamínovminerálov v strave.

Zvýšenie pohybovej aktivity 
Je veľmi dôležitý faktor, ktorý podporuje úpravu stravy. Má nemalý vplyv na zlepšenie celkového zdravotného stavu pacienta a nie len na zredukovanie jeho hmotnosti.

Fyzická záťaž by mala trvať nie menej ako 45 minút aspoň 3 krát týždenne,intenzitou 50 až 75% anaeróbnej kapacity.
Do pohybovej aktivity sa môžu započítavať aj každodenné činnosti ako chodenie peši, chodenie po schodoch a nie výťahom a podobne.

Medikamentózna liečba
Používajú sa najmä lieky zmenšujúce chuť do jedla, takzvané anorektiká. Iná skupina liekov spôsobuje znižovanie vstrebávania živín z tráviaceho systému. Tieto lieky však spôsobujú pacientom tráviace ťažkosti.

Chirurgická liečba
Je väčšinou indikovaná pre najťažších pacientov. Spočíva v zmenšení objemu žalúdka. Ďalej sa používajú operácie, ktoré vyradia s funkčnosti časť tráviaceho traktu.

Obezita je ochorenie, ktoré spôsobuje mnohé komplikácie. Delia sa na mechanické a metabolické.

Medzi mechanické patria:
- poruchy pohybového ústrojenstva (poškodenie kľbov, chrbtice a medzistavcových platničiek)
- sťaženie dýchania
- kožné ochorenia
- horšie hojenie rán

 Z metabolických komplikácií vyplývajú najmä kardiovaskulárne komplikácie obezity:
- zvýšený krvný tlak.
- ischemická choroba srdca,
- infarkt myokardu,
- cievna mozgová príhoda

Vzniknutá rezistencia na inzulín spôsobuje cukrovku 2. typu.

BMI - Body Mass Index

Obezita alebo nadváha trápia mnohých. Takmer každý by chcel vedieť, ako na tom so svojou váhou je.Tu pomôže index telesnej hmotnosti. Jeho výpočet nie je vôbec zložitý. Či už ho potrebujete vedieť z dôvodov zdravotných alebo čisto zo zvedavosti, ponúkame vám spôsob ako na to.

Výpočet BMI (anglická skratka pre Body Mass Index) pomáha napríklad lekárom zistiť stav výživy daného jedinca.

Je to iba orientačný faktor, za to však v mnohom nápomocný.
Čo je to BMI?
Voľne preložené znamená index telesnej hmotnosti. Je to jedna z najpoužívanejších metód merania obezity. V podstate nie je úplne presným indikátorom, jeho výhodou je však rýchlosť výpočtu.

Použitie BMI by nemalo byť jedinou metódou na stanovenie diagnózy obezity.

Je namieste použiť ho iba ako kontrolný alebo porovnávací údaj.
Jeho výhoda vyplýva z jednoduchosti jeho výpočtu, merania bez pomôcok alebo bez lekárskeho dohľadu. Stačí vedieť len výškuváhu meraného človeka. Tu však začína aj jeho nevýhoda. Keďže nezohľadňuje aj iné faktory, ktoré sú pri určovaní nadváhy či obezity dôležité, označuje sa ako menej presný.
BMI je použiteľné väčšinou pre štatistické prieskumy. Jeho výpočet by sa preto nemal brať ako absolútny ukazovateľ. Skôr ho treba vnímať ako približné vodítko, ktoré by malo byť použité ako jeden z mnohých prostriedkov. 

Ako vypočítať BMI? 
Vypočíta sa vydelením hmotnosti daného človeka druhou mocninou jeho výšky.

BMI = m/h²

m = telesná hmotnosť v  kilogramoch
h = telesná výška v  metroch

Iné metódy merania

Existujú aj iné metódy merania, podľa ktorých sa dá určiť miera ohrozenia zdravia. Jedným z jednoduchých meraní je výpočet WHR indexu.

WHR  index

Skratka WHR je z anglického výrazu Waste to hip ratio. Znamená pomer pásu k bokom.Podľa tohto výpočtu sa dá celkom presne určiť riziko kardiovaskulárnych, teda srdcovocievnych ochorení. Tento index je presnejší, ako BMI.

Posudzuje sa pri ňom obvod pásu s obvodom bokov.
 WHR = obvodu pásu/obvod bokov Hodnoty sa udávajú v centimetroch.
Ak je napríklad obvod pásu 70 cm a obvod bokov 85 cm, delí sa 70:85. Výsledok je WHR= 0,8


Výsledok výpočtu WHR nám udáva spôsob distribúcie tuku.

WHR a distribúcia tuku
Hodnota WHR ženyHodnota WHR mužispôsob distribúcie tukov
< 0,75< 0,85periférny
0,75 - 0,80,85 - 0,9vyrovnaný
0,8 - 0,85 0,9 - 0,95 centrálny
> 0,85> 0,95rizikový

Periférny spôsob distribúcie tukov znamená, že tuk sa ukladá na periférnych teda vonkajších častiach.
To znamená na bokoch a na zadku. U ženského pohlavia je tento spôsob normálny a geneticky daný. Samotný spôsob sa chudnutím ovplyvniť nedá.
Nespôsobuje zdravotné ťažkosti.

Vyrovnaný spôsob predstavuje normálnu postavu. V tomto prípade je riziko vzniku kardiovaskulárnych alebo metabolických chorôb nízke.

Centrálny spôsob distribúcie tukov upozorňuje na to, že tuky sa ukladajú v bruchu. Obávať sa netreba, ale je to znak toho, že postava sa začína meniť so štíhlej na valcovitú. Ideálne by bolo upraviť svoju životosprávu.

Rizikový spôsob distribúcie tukov už znamená vysokú hrozbu kardiovaskulárnych ochorení. Dá sa povedať, že miera rizika závisí od veľkosti brucha. V tomto prípade sa už jedná o obezitu aj v prípade, že podľa BMI indexu by bolo všetko v poriadku.Keď sú boky širšie ako brucho, ešte je všetko v norme.
Platí však, že priemer v páse musí byť normálny, muži pod 90 cm a ženy pod 78 cm.Meranie by sa malo prevádzať na presne určených miestach. Obyčajne sa však meria tam, kde sú brucho a boky najväčšie.

A Body Shape Index

Je to jedno z najnovších meraní na určenie miery rizika ohrozenia zdravia.
Anglická skratka je ABSI a voľne by sa dal preložiť ako Index tvaru tela.
V prvom rade predpovedá veľkosť rizika kardiovaskulárnych čiže srdcovo cievnychochorení. Vo všeobecnosti pri ňom platí, že vaše zdravie je  ste príliš chudý alebo máte veľké brucho.

ABSI= obvod pása / (BMI²⁄³ x výška½)
Tento index zohľadňuje množstvo vnútrobrušného tuku. Dokáže približne odhadnúť aj zloženie tela v pomere svalov a tuku.

Miera  rizika srdcovocievnych ochorení podľa ABSI

Vek                  Muž                 Žena
30                    0,079               0,077
40                    0,081               0,078
50                   0,083                0,079
60                   0,084                0,081
70                   0,085                0,083
80                   0,088                0,085
Ak je výsledok ABSI vyšší ako v tejto tabuľke, riziko sa zvyšuje. Ak je naopak nižší,riziko sa znižuje.

Riziko ohrozenia zdravia podľa ABSI

Riziko                  Hodnota ABSI
veľmi nízke          menej ako -0,868
nízke                    medzi -0,868 až -0,272 
priemerné            medzi -0,272 až + 0,229
vysoké                 medzi +0,229 až +0,798
veľmi vysoké       viac ako +0,798

Autor:Bc. Radoslav Pleško,
Vyštudoval bakalárske štúdium Urgentnej zdravotnej starostlivosti na UKF v Nitre. Od roku 2006 pracuje v záchrannej zdravotnej službe. Je kondičným trénerom 2. stupňa.
https://zdravoteka.sk/magazin/nadvaha-a-obezita/