Transplatnácia pľúc

Transplantácia pľúc je najnáročnejšia a najkomplikovanejšia hrudníková operácia, tak z hľadiska operačnej techniky, ako aj  ďalšieho manažmentu a prípravy.

Pľúca sú miestom, kde dochádza k výmene dýchacích plynov medzi vzduchom a krvou a zaisťujú tak zásobovanie organizmu kyslíkom a odstraňovanie škodlivého oxidu uhličitého. Pomerne často sú ohrozené rôznymi chorobami, ktoré znižujú alebo úplne obmedzujú ich funkciu.V niektorých prípadoch je však už poškodenie pľúcneho tkaniva tak rozsiahle, že sa nepodarí pľúca žiadnou dostupnou liečbou zachrániť a je potrebné pristúpiť k ich náhrade.

Transplantácia pľúc

je prenesenie celého orgánu alebo jeho časti z tela darcu do tela príjemcu. Nahrádza choré alebo zlyhávajúce pľúca zdravými od darcu.
Transplantácia pľúc je najkomplikovanejší operačný výkon. Vykonáva sa u pacientov s terminálnym zlyhaním pľúc na podklade fibrózy pľúc, cystickej fibrózy, pľúcnej artériovej hypertenzie alebo chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Považuje za poslednú možnosť liečby pri zlyhávaní pľúc

Indikácia transplantácie pľúc

Indikácia znamená taký stav organizmu, u ktorého je nutné prevedenie určitého liečebného alebo diagnostického výkonu. V prípade transplantácie pľúc sú to:
histiocytóza X
sarkoidóza
idiopatická pľúcna fibróza
vrodený pľúcny emfyzém
chronická obštrukčná choroba pľúc
cystická fibróza
bronchiektázie

Pľúcna artériová hypertenzia(PAH)

Je chronické ochorenie pľúcnych artérií, charakterizované zvýšením tlaku v pľúcnom riečisku, progresívnym zlyhávaním pravého srdca, významne zhoršenou kvalitou života a predčasnou smrťou. Najčastejšími symptómami ochorenia sú dýchavičnosť, únava, závrate, opuchy členkov.
PAH patrí medzi zriedkavé ochorenia a jej príznaky sa často zamieňajú s príznakmi iných chorôb.Presná a včasná diagnostika, spojená so špeciálnou liečbou, zlepšuje kvalitu života, spomaľuje priebeh ochorenia a predlžuje život pacienta. Poslednou možnosťou liečby je transplantácia pľúc.
Indikuje sa len u niektorých pacientov. Pri pľúcnej artériovej hypertenzii sa transplantujú obidve strany pľúc. V ojedinelých  prípadoch sa súčasne s pľúcam itransplantuje aj srdce.

O tom, či je pacient vhodný na transplantačnú operáciu rozhoduje lekár na základe:dôsledného posúdenia zdravotného stavu, resp. závažnosti ochorenia,reakcie pľúcnych ciev na  jednotlivé spôsoby liečby,očakávaného vývoja ochorenia,názoru alebo rozhodnutia pacienta

Diagnostiku a liečbu tejto choroby na Slovensku vykonávajú špecializované Centrá pre PAH na NÚSCH, a.s. v Bratislave, VÚSCH,a.s. Košice a SÚSCH a.s. Banská Bystrica.

Výkon transplantácie pľúc

Vlastná operácia začína  vybratím jedného alebo oboch nefunkčných pľúc z tela príjemcu a následne sú voperované pľúca nové, od darcu. Hlavné pľúcne tepny a žily sú napojené na srdce príjemcu,aby mohol byť obnovený krvný obeh a potom sa napoja priedušky prijímateľa k prieduškám darovaných pľúc.Tým je umožnené prúdenie vzduchu dýchacími cestami do pľúcnych lalokov a z pľúcnych lalokov von. Po operácii je nutná intenzívna starostlivosť o príjemcu a nepretržité sledovanie jeho stavu, aby sa včas odhalili a vyriešili prípadné komplikácie

Prognóza transplantácie pľúc

Úspešná transplantácia pľúc  je život zachraňujúcim zákrokom, významné zlepšuje kvalitu života chorého a pre pacienta je šancou na dlhodobé prežitie.

Miesto výkonu transplantácie pľúc

Na Slovensku sa tento operačný zákrok nevykonáva. Predtransplantačnú starostlivosť  poskytuje pacientom Centrum prípravy pacientov na transplantáciu pľúc a potransplantačnej starostlivosti, na Klinike pneumológie a ftizeológie SZU a UNB v Bratislave.

Slovenskí pacienti  absolvovali do r.2017  transplantáciu pľúc na prestížnej klinike Všeobecnej nemocnice AKH (Allgemeines Krankenhaus) vo Viedni. V zmysle podpísaného Memoranda  o porozumení medzi slovenským a českým ministerstvom zdravotníctva o zabezpečení transplantácií  pľúc slovenských  pacientov v Českej republike, majú od októbra 2017 pacienti zo Slovenska zabezpečené transplantácie pľúc vo fakultnej nemocnici Motol, v Prahe, ktorá je jediným pracoviskom v Českej republike, kde sa realizuje transplantácia pľúc. Tu sa poskytuje aj  špecializovaná pooperačná zdravotná starostlivosť, po ktorej následne je pacient zo Slovenska prevezený do Univerzitnej nemocnice v Bratislave, na  Kliniku pneumológie a ftizeológie SZU a UNB v Bratislave k ďalšej zdravotnej starostlivosti.


 Viaco PAH nájdete na stránkach http://www.phaslovakia.org/