Čo vieme a čo nevieme o transplantáciách a darcovstve

Na otázky respondentov z ankety odpovedal MUDr. Martin Chrastina, regionálny koordinátor TC v Bratislave.
Ktorý zákon upravuje otázky transplantácie a darcovstva orgánov?
Zákon č. 576/2004 Z. z. (ustanovenia § 35 -§ 39), o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kto môže byť darcom?
Mŕtvym darcom môže byť len osoba, u ktorej bola podľa tohto zákona určená smrť. Odobrať orgány, tkanivá alebo bunky z tiel mŕtvych darcov možno iba vtedy, ak osoba počas svojho života neurobila písomné vyhlásenie, že s týmto zásahom do svojej telesnej integrity nesúhlasí. Nesúhlas možno kedykoľvek odvolať. (§ 37, zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Darcami orgánov sa môžeme stať aj za života. Darovať možno obličku, zriedkavejšie pľúcny lalok, alebo časť pečene. Po darovaní orgánu alebo jeho časti vieme naďalej viesť prakticky normálny život. Aj táto problematike je legislatívne upravená v § 36 zákona č. 576/2004 Z.z.

Je potrebné získať nejaké povolenie na to, aby som mohol byť darcom?
Nie. Stačí, ak nie ste registrovaný ako nedarca v registri osôb, ktoré počas života vyjadrili nesúhlas s darovaním orgánov po smrti. Je však dobré o tejto hoc nepríjemnej téme hovoriť doma, s priateľmi, téme smrti sa nevyhýbať, nakoľko ide o normálnu súčasť života a je to jediné, čo nás všetkých na tejto planéte bezvýhradne stretne. Je dobré povedať doma, že v prípade takejto situácie považujete za zbytočné, aby ste si so sebou do neba vzali aj sedem, či deväť ďalších ľudí, ktorí by mohli ďalej žiť, ak by boli použité orgány na transplantáciu a záchranu života, namiesto ich kremácie.

Aký vek musím dosiahnuť, aby som mohla darovať orgány?
V prípade darovania orgánov po smrti vek nerozhoduje.
V prípade živého darcu obličky musí byť darca starší ako 18 rokov.
V prípade žijúceho darcu pečeňového laloka, môže byť darcom aj dieťa, avšak ide o darovanie výlučne súrodencovi v ohrození jeho života, pričom riziko pre darcu nesmie prevyšovať zisk príjemcu a rozhodnutie musí urobiť zákonný zástupca. Takáto forma darcovstva sa zároveň realizuje extrémne zriedkavo (niekoľko prípadov ročne na celom svete) a prakticky iba na jednom, či dvoch pracoviskách na svete.

Keď mám záujem darovať orgány po smrti, ak to bude možné, ako sa mám k tomu dostať?
V Slovenskej republike platí princíp tzv. predpokladaného súhlasu. To znamená, že potenciálnym darcom je každý z nás, kto počas života zákonným spôsobom nevyjadrí nesúhlas. Odber a transplantácia orgánov sú mimoriadne citlivou oblasťou, ktorá je prísne legislatívne upravená zákonom č. 576/2004 Z. z. (ustanovenia § 35 -§ 39).

Chcela by som darovať orgány po smrti, ako funguje vybavovanie počas života?
Počas života nevyjadrite svoj nesúhlas a pokiaľ možno, hovorte o tom seriózne so svojou rodinou a blízkymi, aby o Vašom rozhodnutí, resp. stanovisku a názore na darovanie orgánov vedeli.

Dá sa vopred zaregistrovať na zoznam darcov, ktorí si vyslovene prajú byť darcami?
Registrácia darcov orgánov na Slovensku neexistuje, pretože tu platí princíp tzv. predpokladaného súhlasu. To znamená, že potenciálnym darcom je každý z nás, kto počas života zákonným spôsobom nevyjadrí nesúhlas.

Aké orgány sú najviac žiadané?
Najviac chýbajú orgány, ktoré nie je možné v dlhšom horizonte možné nahradiť (pečeň, pľúca, srdce) Pri obličke je možné transplantáciu oddialiť pomocou dialýzy (umelej obličky)

Aký je minimálny vek na prijatie darovaného orgánu?
Nie je stanovený.

Je možné na Slovensku násilné (kriminálne) odoberanie orgánov?
Násilné odobratie orgánov na transplantáciu by bol trestný čin. Doposiaľ na Slovensku nebol podobný trestný čin spáchaný.

Nebolo by riešením nepriaznivého vývoja darcovstva orgánov zavedenie kariet darcov?
To by musela byť zmenená legislatíva. Okrem toho, legislatívna úprava, ktorá je prijatá v súčasnosti je moderná, dynamická a pre obyvateľstvo najmenej obťažujúca. Je možné, že v prípade registrácie by bol ešte väčší problém s darcovstvom, pretože občania by z dôvodu vybavovania náležitých administratívnych úkonov boli pasívni. Rovnako by musela vzniknúť ďalšia, nová inštitúcia, nová budova, jej administratíva. Nazdávam sa, že v súčasnosti sa finančné prostriedky dajú využiť omnoho účelnejšie.

Môže sa obdarovaný dozvedieť od koho dostal potrebný orgán?
Nie, podľa zákona o Zdravotnej starostlivosti je zdravotný stav každého z nás lekárskym tajomstvom, teda aj človeka, ktorý zomrel a zhodou okolností by bol „Vašim darcom“

Ako sa žije s transplantovaným orgánom? (Najmä srdce)
S transplantovaným orgánom sa žije rovnako ako s vlastným. V čase zlyhania vlastného orgánu sa výrazne znižuje kvalita života. Chorý človek má množstvo obmedzení, nevládze fyzicky, má pridružujúce sa zdravotné problémy. Napr. v prípade zlyhania srdca je to obrovská únava a vyčerpanie, neustály pocit smädu, zavodňovanie organizmu, problémy s dýchaním. Následne sa pridružujú problémy s obličkami, tráviace a iné problémy. Po transplantácii sa kvalita života diametrálne zmení k lepšiemu. Po pooperačnom zotavení sa zlepšuje celkový zdravotný stav pacienta, neustále sa zlepšuje fyzická kondícia, problémy s dýchaním sú minulosťou, vo väčšine prípadov sa obnoví riadna funkcia pečene, pľúc aj obličiek. Po cca 6 -8 mesiacoch je pacient v stave ako v čase plného zdravia. Potransplantačný život je zväčša plnohodnotný, veľmi vzácny a samozrejme krásny.