Krása okamihu

Organizátor projektu:
Pacientske organizácie združujúce pacientov pred alebo po orgánovej transplantácii :
DAR ŽIVOTA,OZ 
OZ Transplantovaná pečeň,
OZ Šanca pre pečeň,
Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných,
Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z.

Projekt založený na fotografii autorov - pacientov po orgánovej transplantácii a  pacientov čakajúcich na transplantáciu (ev. žijúcich so závažným ochorením). 

I.etapa: (termín 06/2013 -2/2014)
Fotografická súťaž pacientov pred a po orgánovej transplantácii
II.etapa: (termín 03/2014-03/2015)
Realizácia fotografických výstav spolu so sprievodným programom.

Odkaz:  „Transplantácie zachraňujú a skvalitňujú životy ľudí.Transplantácie sú nádej! Bez darcovstva orgánov sa  robiť nedajú".
Cieľ projektu:- šírenie pozitívnej mienky o transplantáciách, ale hlavne o darcovstve orgánov- edukácia a následné zvýšenie povedomia širokej verejnosti o dotknutej problematike  
Cieľová skupina : odborná a laická verejnosť

Mapa pohybu výstavMapa pohybu výstav

Vyhodnotenie  projektu


Projekt KRÁSA OKAMIHU bol realizovaný od júna 2013 do marca 2015.

Bol  jedinečný a prvý svojho druhu na Slovensku. Putovaním po Slovensku organizátori  šírili pozitívnu mienku a myšlienky projektu v oblasti významu transplantácii a darcovstva orgánov. Predstavili problematiku a otvorili verejnú diskusiu. V oblasti zvýšenia povedomia verejnosti o dotknutej problematike, bol jednoznačne prínosom, čo v konečnom dôsledku môže pozitívne ovplyvniť prístup obyvateľstva k otázkam darcovstva orgánov.
Projekt sa podarilo zrealizovať vďaka zanietenosti jednotlivých členov občianskych združení , ktorí sa projektu venovali na báze dobrovoľníctva. K realizácii výrazne prispela pomoc partnerov a odbornej verejnosti.

Realizácia
I etapa: Vyhlásenie fotografickej súťaže a následné úkony zber fotografií, hodnotenie, príprava
edukačno – informačných materiálov, úkony spojené s ukončením fotografickej súťaže a prípravou fotografickej výstavy.
Do súťaže bolo prihlásených 167 fotografií.
Sedem členná porota vyhlásila 10 fotografií na ocenenie a ďalších 20 fotografií na umiestnenie na výstavu.
II.etapa: Realizácia fotografických výstav spolu so sprievodným programom, od 4.3.2014.
Prezentácia fotografickej výstavy je doplnená sprievodným edukačným programom na podporu transplantačného programu a darcovstva orgánov v SR.

Výstava s edukačným zameraním bola postupne sprístupnená širokej verejnosti v dvanástich mestách Slovenska: v Bratislave, Trnave , v Nitre, Lučenci, Banskej Bystrici, Bardejovských Kúpeľoch, Prešove, Košiciach, Martine, Nimnických kúpeľoch, Púchove a v Trenčíne.

K podujatiam bol vyrobený krátky edukačný spot – „Hovorme o transplantáciach a darcovstve orgánov viac", videoprezentácie, informačno -edukačné materiály a  drobné edukačno – propagačné predmety.

Projekt KRÁSA OKAMIHU bol realizovaný od júna 2013 do marca 2015.
Bol  jedinečný a prvý svojho druhu na Slovensku. Putovaním po Slovensku organizátori  šírili pozitívnu mienku, predstavili problematiku a otvorili verejnú diskusiu. Aktivity boli jednoznačne prínosom v oblasti zvýšenia povedomia verejnosti o dotknutej problematike, čo v konečnom dôsledku môže pozitívne ovplyvniť prístup obyvateľstva k otázkam darcovstva orgánov.
Projekt sa podarilo zrealizovať vďaka zanietenosti jednotlivých členov občianskych združení , ktorí sa projektu venovali na báze dobrovoľníctva. K realizácii výrazne prispela pomoc partnerov a odbornej verejnosti.

Projekt bol financovaný čiastočne z vlastných zdrojov jednotlivých OZ a prevažne z finančných darov od jednotlivých partnerov.
Generálnym partnerom projektu boli spoločnosti FOTOLAB a NOVARTIS .
Projekt významne podporili aj spoločnosti: Astellas Pharma , s.r.o., Roche Slovensko s.r.o., TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Amgen Slovakia, UNOTECH s.r.o., GSK Slovakia s.r.o., spoločnosť Agrofarma, spol. s.r.o .

Spoločnosť FOTOLAB  zabezpečovala tlač propagačných, informačných a edukačných materiálov, ale hlavne krásnych fotografií a CEWE fotokníh.
Výdavky na projekt boli zaznamenané v oblasti zmluvných služieb , nájmov, prenájmu techniky, úhrady energií, tlači edukačných materiálov, reklamných predmetov, prepravných služieb, a pod..V projekte sme spolupracovali s ďalším množstvom partnerov z radov odborných lekárov, zástupcov spoločností zaoberajúcich sa dotknutou problematikou (NTO, STS, MZ SR, TC a OC), ktorí významne prispeli podporou podujatí, vlastnou účasťou a prezentáciou odborných prednášok. Projektu významne pomohli regionálni partneri, zástupcovia miest, nemocníc, lekári odborných pracovísk, stredné školy a univerzity.
Všetkým srdečne ďakujeme.