Prednostné očkovanie pacientov po transplantácii

Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci so zdravotnými poisťovňami zjednodušili objednávanie chronicky chorých pacientov na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Nový systém začne fungovať od 1. mája, kedy vstúpi do platnosti vyhláška.

Zdravotné poisťovne už vytvorili zoznamy svojich klientov, ktorí trpia chronickými ochoreniami a databázy s ich údajmi doručili Národnému centru zdravotníckych informácií, ktoré spravuje rezervačný systém na očkovanie.

Ak sa záujemca zo zoznamu zaregistruje cez registračný formulár, systém jeho údaje spáruje s dátami od zdravotných poisťovní a po otvorení kapacít mu v rámci prioritizácie pridelí termín očkovania.

Po otvorení kapacít budú termíny najprv pridelené záujemcom nad 70 rokov, následne sa pridelia voľné termíny pacientom so závažnými chronickými ochoreniami a v ďalšom kroku sa pridelia voľné termíny záujemcom, ktorí sú starší ako 60 rokov a tiež pacientom so stredne závažnou chorobou.

Všetci záujemcovia z týchto skupín budú očkovaní vakcínami od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna.
V prípade, že záujemcovi o očkovanie bude pridelený termín na očkovanie inou látkou, nenachádza sa v zozname chronicky chorých pacientov od poisťovní. „V takom prípade mu odporúčame, aby sa obrátil na svoju zdravotnú poisťovňu a overil si, či ho jeho diagnózy oprávňujú byť zaradený v zozname pacientov s ťažkým alebo stredne ťažkým ochorením.“ informuje Ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti.

Do skupiny so závažnou chorobou budú patriť pacienti:
–s ťažkým zdravotným postihnutím
- s onkologickým ochorením v štádiu liečby ochorenia
- s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia
- po transplantácii solídnych orgánov
- po transplantácii krvotvorných buniek (BMT)
- s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C, Dv minulosti liečení pre závažnú
  formu sepsy alebo ktorí prekonali v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom
- so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy
- s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV)
- po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami
- so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca
- s diabetes mellitus
- s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch
- s HIV v štádiu AIDS/late presenter
- s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s)
- s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35
- so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných)
- s cirhózou pečene
- so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaní a vyžadujúci substitučnú liečbu
- so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu
- so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myasteniou gravis, amyotrofickou - laterálnou sklerózou a iným
- s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia - ochorenia)
- so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúcich biologickú liečbu
- so závažnými poruchami hemokoagulácie
- so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. Tuberkulóza)


Do skupiny so stredne závažnou chorobou budú patriť pacienti:
– s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii
- s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti
- s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC
- s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez 
   závažnejších komplikácií
- s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B
   liečení pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopies miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej
   poruchy
- s diabetes mellitus
- s postihnutím jedného orgánu
- s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou
- HIV pozitívni, ktorí nie sú v štádiu AIDS
- s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s)
- s obezitou – BMI vyšší ako 30
- so stredne závažnou duševnou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných)
- s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy
- so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaní a nevyžadujúci substitučnú liečbu
- so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu
- so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterologických a iných ochorení  
  nevyžadujúcich biologickú liečbu
- so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie


Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR