Transplantácia srdca

Je najúčinnejšou a nejefektívnejšou možnosťou riešenia terminálneho štádia zlyhania srdca. Je moderným a štandardným spôsobom liečby, ale zároveň je pre pacienta jedinou a poslednou možnosťou nielen liečby, ale aj záchrany života.

352 +

ľuďom v SR
zachránila transplantácia srdca život

34 +

pacientov
čaká na srdce a verí, že sa nájde darca

22

rokov
sa úspešne transplantujú srdcia v SR

100 %

nádej
na záchranu života

Srdce

Srdce je dutý svalový orgán len o niečo väčší ako ľudská päsť, ktorý neprestajne prečerpáva (pumpuje) krv ku všetkým bunkám tela. Takto ich zásobuje pre život nevyhnutným kyslíkom a živinami. Za jednu minútu prepumpuje približne 5 litrov krvi do krvného obehu.

Srdce pracuje ako mechanická pumpa a elektrický orgán zároveň. Elektrickými dráhami v srdci prechádzajú impulzy a spôsobujú sťahy srdcového svalu, čím sa krv pumpuje do celého tela.

Zlyhávanie srdca

Srdcové zlyhávanie je stav, kedy srdce, nie je schopné zabezpečiť taký prietok krvi na to, aby orgány - obličky, mozog, svaly, pečeň, črevo, samotné srdce a ďalšie orgány  boli zásobené dostatočným množstvom kyslíka, živín a ďalších látok. Srdcové zlyhávanie nie je choroba, ale tzv. syndróm, súbor znakov a príznakov,spôsobený poruchou činnosti srdca.

Srdcové zlyhávanie je veľmi vážne ochorenie,a jeho  prognóza je dlhodobo nepriaznivá.
Do roka po určení diagnózy zomrie asi 20 % pacientova a  do 5 rokov asi 75 % pacientov. Stav chorých si často vyžiada hospitalizáciu, u viac ako tretiny z nich v priebehu jedného roka opakovane.
Na úmrtiach sa podieľa asi v 40 % zlyhanie srdca ako pumpy, v 40 %komorové poruchy rytmu srdca (arytmie) a v 20 % infekcie, alebo pridružené ochorenia.

Príčinou tejto poruchy je najčastejšie ischemická choroba srdca, infarkt myokardu, dlhodobo neliečený a nekontrolovaný vysoký krvný tlak, vrodená chyba srdca, poškodenie chlopní alebo priamo srdcového svalu (tzv. kardiomyopatia).

Včasná diagnostika ochorenia je nesmierne dôležitá preto, aby sa rýchlo podala správna medikamentózna liečba a určila dlhodobá stratégia
-  operácie na uzavretých cievach (bypassy),
-  operácie poškodených chlopní,
-  implantácia prístrojov –defibrilátorov (chrániacich pred arytmiou) alebo 2-komorových 
   kardiostimulátorov (schopných zvýšiť výkon srdca).

Príznaky srdcového zlyhávania

                     dýchavica, pri fyzickej námahe, v pokročilejších štádiách aj tej minimálnej
                     alebo aj v pokoji,  kašeľ
                     únava, ospalosť,
                     búšenie srdca
                     znížená tolerancia alebo úplná neschopnosť fyzickej aktivity
                     svalová slabosť
                     zadržiavanie tekutín (môže sa nahromadiť v pľúcach alebo sa prejaviť
                     opuchom dolných končatín)
                     nechutenstvo, nevoľosť, chudnutie
                     smäd
                     problémy s trávením, nafukovanie a pocit plnosti brucha, zápcha,
                     zväčšenie objemu brucha,
                     bolesť v pravom podrebrí (zo zväčšenej pečene)
                     znaky srdcovej nedostatočnosti (podľa echokardiografickáho 
                     vyšetrenia, počítačovej tomografie)

Liečba srdcového zlyhávania

Pri liečbe chronického srdcového zlyhávania a jeho komplikácií sa okrem farmakologickej liečby môže využiť viacero prístupov:
Chirurgická liečba – napr. ischemickej choroby srdca alebo porúch chlopní
Prístrojová liečba – automatické implantované defibrilátory, srdcová resynchronizačná liečba
Mechanické podpory srdca – ako „predstupeň“ k transplantácii srdca
Transplantácia srdca – vhodná pre vybraných pacientov, ktorí spĺňajú medicínske kritériá

Transplantácia srdca

Transplantácia srdca je prenesenie celého orgánu z tela darcu do tela príjemcu za účelom náhrady poškodeného a zlyhávajúceho orgánu. Je to moderná, štandardná a  najefektívnejšia metóda liečby pokročilého chronického srdcového zlyhávania.

Indikácie transplantácie

- terminálne štádium zlyhávania srdca
- vylúčenie kontraindikácií transplantácie srdca 

Kontraindikácie transplantácie srdca

Absolútne kontraindikácie:
Závažné nekardiálne ochorenia, ktoré limitujú prežívanie chorého
Závislosť od drog a alkoholu
Nedostatočná záruka spolupráce a zlé sociálne zázemie chorého
Väčšia ako ľahká kognitívne porucha
Fixovaná pľúcna hypertenzia
Aktívna infekcia (aktuálna)
Závažné progredujúce ochorenia CNS amuskuloskeletálneho systému limitujúce hybnosť a rehabilitáciu
Vážné cievne ochorenie CNS a/alebo periférnych tepien
Aktívna vredová choroba
Ireverzibilná hepatálna insuficiencia( cirhóza)
Neliečiteľná chronická hepatitída
Ireverzibilné ochorenie pľúc s ťažkou dysfunkciou
Diabetes mellitus s pokročilými orgánovými komplikáciami
Akútna pľúcna embolizácia (do 6 týždňov od príhody)
Osteoporóza s patologickými fraktúrami

Čakacia listina

Na čakaciu listinu na transplantáciu srdca sa zaraďuje pacient po komplexnom vyšetrení v transplantačnom centre na transplantáciu srdca.  
Zaradenie na čakaciu listinu sa realizuje na indikačnom konzíliu transplantačného centra.  
Manažment pacienta zaradeného na čakaciu listinu je v kompetencii transplantačného centra. 
Vyšetrovanie a hodnotenie pacientov z hľadiska transplantácie srdca sa v Slovenskej republike vykonáva výlučne na Oddelení zlyhávania a transplantácie srdca Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s. v Bratislave.

Pacienti zaradení na zoznam čakateľov čakajú v nepretržitej telefonickej pohotovosti prevažne v domácom prostredí.Odberové centrum hlási darcu srdca lekárovi – koordinátorovi transplantácie srdca. Koordinátor kontaktuje vhodného kandidáta a zabezpečuje v spolupráci s ďalšími odborníkmi a logistickými zložkami priebeh transplantácie.

Výkon transplantácie srdca

V zmysle chirurgického výkonu je najdramatickejšou a medicínsky aj organizačne najnáročnejšou  udalosťou transplantačného programu. Vykonáva sa v mimotelovom obehu krvi.

Chirurgický proces zahrňuje niekoľko špecifických výkonov. Patrí k nim odber, ochrana a transport darcovho srdca, explantácia srdca príjemcu, jeho náhrada odobratým štepom, bezprostredné obnovenie cirkulácie a intenzívna pooperačná starostlivosť. Tieto špecifické úkony patria do kompetencie mimoriadne úzkeho okruhu špecialistov.

Potransplantačná starostlivosť

Bezprostredne po transplantácii je pacient v starostlivosti odborníkov na jednotke intenzívnej starostlivosti, kde sú nepretržite monitorované jeho životné funkcie.
Dostáva lieky na tlmenie imunity - imunosupresíva, na potlačenie imunity. Jeho vlastný  imunitný systém totiž nový orgán považuje za cudzí.
Pokiaľ je stav pacienta priaznivý, začína rehabilitovať od nasledujúceho dňa po operácii - cvičí na lôžku a robí tzv. cievnu a dychovú gymnastiku, následne začína chodiť a denne rehabilituje.

Po niekoľko dňovej , (cca 5-10 dní) starostlivosti pacient odchádza na Oddelenie zlyhávania  a transplantácie srdca, kde pokračuje  intenzívna starostlivosť spočívajúca v sledovaní jeho zdravotného stavu, funkcie nového srdca a účinnosti a bezpečnosti liekov z hľadiska možného negatívneho vplyvu na iné orgány.

Vykonávajú sa bioptické vyšetrenia nového srdca, tzv. srdcového štepu, pri ktorých sa drobnými klieštikmi pri drobnom invazívnom (katetrizačnom) zákroku odoberú vzorky zo srdcového svalu a pod mikroskopom sa sleduje, či nie sú prítomné prejavy odvrhnutia srdca zo strany organizmu príjemcu. Biopsie sa spočiatku vykonávajú raz za týždeň, neskôr sa ich frekvencia znižuje.

Pacienti odchádzajú domov priemerne 2 až 3 týždne po transplantácii
a čoskoro sú schopní viesť plnohodnotný život.
Na Oddelení zlyhávania a transplantácie srdca Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s., sú sledovaní doživotne.

Prognóza pacienta po transplantácii srdca

Transplantácia srdca predlžuje a skvalitňuje život pacienta, ktorý je schopný po čase plnohodnotne žiť a aj pracovať.Úplne zdravý však človek nie je, čím je myslená hlavne doživotná nutnosť užívať lieky chrániace nové srdce pred vlastným imunitným systémom.
Po čase sa oba systémy vo veľkej miere „zžijú“a dávky liekov je možné znížiť. Nikdy však nie celkom vysadiť, aby neprišlo k tzv. odvrhovaniu srdca (k rejekcii).
Pacienti po transplantácii srdca prevažne vedú plnohodnotný život, mnohí sa vracajú do práce, mnohí študujú, vychovávajú deti, fungujú vo svojich rodinách, venujú sa rekreačnému športu, svojim záľubám. 

Realizácia výkonu transplantácia srdca na Slovensku


Na Slovensku sa transplantácia srdca realizuje len na jedinom pracovisku,v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s., v Bratislave.